Contact

Organisers:

Pengyuan Liu (liupengyuan@pku.edu.cn) Beijing Language and Culture University, China

Hongying Zan (iehyzan@zzu.edu.cn), College of Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, China

Erhong Yang (yerhong@126.com) Beijing Language and Culture University, China

Kunli Zhang (ieklzhang@zzu.edu.cn), College of Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, China

Yunfang Wu (wuyf@pku.edu.cn) Peking University, Beijing, China

Peng Jin (jandp@pku.edu.cn) Leshan Normal University, Leshan, China

Shiwen Yu (yusw@pku.edu.cn), Key Lab of Computational Linguistics, Ministry of Education (Peking University), China